Nawigacja

Dla rodziców

Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami

rok szk. 2017/2018 

L.P.

DATA

TEMATYKA SPOTKANIA

1.

21.09.17

Spotkanie organizacyjne.

2.

26.10.17

Indywidualne konsultacje dla rodziców

3.

23.11.17

Spotkanie informacyjne.

-Informacja o efektach dydaktyczno-wychowawczych.

-Informacja o szkolnych sukcesach.

Pedagogizacja rodziców: „Bezpieczeństwo w Internecie; odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”

4.

15-22.12.17

Indywidualne konsultacje dla rodziców.

Informację o prognozowanej śródrocznej ocenie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania.

Powiadomienie rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz ocenami nagannymi.

5.

15.02.18

Wywiadówka za pierwszy semestr, pogadanka pedagogizująca.

6.

22.03.18

21.03.2018

Spotkanie z dyrektorem szkoły-sprawozdanie z wykonania budżetu.

Pedagogizacja rodziców.

Spotkania w klasach/konsultacje indywidualne.

7.

26.04.18

Indywidualne konsultacje dla rodziców

8.

10-14.05.18

Indywidualne konsultacje dla rodziców. Informację o prognozowanej rocznej ocenie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania.

Powiadomienie rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych oraz ocenami nagannymi.

9.

22-29.05.18

Tydzień Otwartej Szkoły -

Obchody Dnia Matki i Dnia Ojca

- Klasowe spotkania wychowawcy, rodziców oraz uczniów-popisy dydaktyczne i artystyczne uczniów.

-Informacja o efektach dydaktyczno-wychowawczych.

-Informacja o szkolnych sukcesach

10.

29.05.2018r.

Wiosenne Spotkania Teatralne.

Dzień otwarty dla rodziców i dzieci - przyszłorocznych uczniów klas I.

11.

8.06. 2018

 XX Festyn Rodzinny

12.

22.06.2018

Spotkanie z rodzicami uczniów wyróżniających się w nauce oraz z rodzicami zasłużonymi dla rozwoju szkoły.

W związku z organizacją pracy szkoły termin może ulec zmianie. Rodzice zostaną o tym fakcie powiadomieni.

Jak do nas dojechać