Nawigacja

KONKURSY

Język angielski

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA KLAS  4 – 8

1.     Organizator konkursu:

                      Maria Jureczko, Justyna Galdia, Ewelina Domarecka-Wilk, Anita Kubik

2.     Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4, 5, 6, 7 i 8

 

3.     Terminy konkursu:             

KLASA 4:  wtorek 5 luty 2019, lekcja 7, sala nr 20 (p. M. Jureczko)

KLASA 5:  czwartek 31 styczeń  2019, lekcja 7, sala nr 5 (p. E. Domarecka-Wilk)

KLASA 6:  wtorek 5 luty  2019, lekcja 7, sala nr 5 (p. J. Galdia)

KLASA 7:  poniedziałek 4 luty  2019, lekcja 7, sala nr 20 (p. M. Jureczko)

KLASA 8:  piątek 1 luty  2019, lekcja 1, sala nr 5 (p. E. Domarecka-Wilk)

 

4.     Forma konkursu:              

Test sprawdzający znajomość słownictwa i gramatyki. Typy   zadań to: test wielokrotnego wyboru, łączenie wyrazów lub fragmentów zdań, uzupełnianie luk, tłumaczenia fragmentów zdań, parafrazy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych. Zaliczana jest wyłącznie odpowiedź w pełni poprawna

5.     Regulamin

                Cele konkursu:

                    -    Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim

poprzez stworzenie możliwości zdrowej rywalizacji

                    -      identyfikacja uczniów uzdolnionych językowo

-        propagowanie wiedzy i umiejętności językowych

-        przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego

-        zapewnienie uczniom możliwości sprawdzenia własnych umiejętności w dziedzinie języka obcego

-        rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe

-        zachęcanie do poznawania kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych

-        wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo

           

6.     Przewidziane nagrody:

Dyplomy i nagrody książkowe. Zwycięzcy z poszczególnych klas będą reprezentowali szkołę w miejskim i powiatowym etapie konkursu języka angielskiego.

 

 

     Zakres materiału:

   Klasa 4

·       podstawy czasu Present Simple

·       czasownik modalny „can”

·       odmiana czasownika „have got” i „to be”

·       struktura „there is / there are”

·       liczba mnoga rzeczownika (regularna i nieregularna)

·       zaimki wskazujące: this, that, these, those

·       przedimek nieokreślony a/an

·       podawanie czasu (godziny)

·       przyimki miejsca

·       zaimki pytające (who/ where/ what itp.)

·       liczebniki główne

·       słownictwo (miesiące, pory roku, dni tygodnia, przymiotniki, kolory, zabawki, rodzina, sprzęty domowe, przybory szkolne, zwierzęta domowe i dzikie, części ciała, pogoda, hobby, jedzenie i napoje, proste czasowniki typu: jeść, pić, uczyć się, spać itp.)

  Klasa 5

·       Zakres materiału z klasy IV oraz:

·       czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple

·       pytania ogólne i szczegółowe

·       czasownik modalny „can”, „must”

·       struktura „there is/are some/any”

·       liczebniki główne i porządkowe (podawanie dat)

·       zaimki dzierżawcze

·       przedimki: a/ an/ the

·       przyimki miejsca i czasu

·       słownictwo (takie jak dla klasy 4 + części garderoby, części ciała zwierząt, czas wolny, nazwy pomieszczeń w domu, sport, święta w USA i UK)

   Klasa 6

         

Zakres materiału z klasy IV  i V oraz:

·       rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

·       forma dzierżawcza ’s

·       konstrukcja „to be going to”

·       personal pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns

·       przysłówki

·       czasowniki regularne i nieregularne

·       czasy Present Simple, Present Continuous, Simple Past, Past Continuous, Present Perfect

·       czasownik modalny “can”, „should”, „must”

·       pytania ogólne i szczegółowe

·       struktura „there is/are”

·       kierunki i położenie obiektów

·       stopniowanie przymiotników

·       słownictwo (takie jak dla klasy 4i 5 + wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, choroby)

 

Klasa 7

         

Zakres materiału z klas IV -VI oraz:

·       wyrażanie przyszłości - czasy: future simple, present continuous i "be going to",

·       porównanie czasów: present simple i present continuous,

·       czas past continuous, present perfect,

·       porównanie czasów: past simple i past continuous,

·       when, while, as, during,

·       czasowniki modalne: "might, may",

·       some/any/no + thing, body, one, where,

·       przymiotniki z końcówką -ed i -ing,

·       nieregularne przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym,

·       spójniki,

·       zdania warunkowe I typu, zdania czasowe,

·       podstawowe "phrasal verbs",

·       strona bierna w czasach simple.

·       opis wyglądu i osobowości człowieka, opis ubrań,

·       uczucia i emocje,

·       wyrażanie opinii, planów, zamiarów,

·       jedzenie i jego składniki,

·       różne formy transportu, podróżowanie,

·       spędzanie wolnego czasu, wakacje,

·       zdrowie, choroby, ich objawy i leczenie, wypadki,

·       pogoda, krajobrazy,

·       w kinie, typy filmów,

·       komputery, smartphony i inne nowoczesne codzienne przedmioty,

·       prośba o radę , udzielenie rady,

·       wyrażanie próśb, zgadzanie się i odmowa,

·       użycie czasowników "make", "do", "take" i "have",

·       spędzanie wolnego czasu.

 

Klasa 8

         

Zakres materiału z klas IV -VII oraz:

·       Czasy Present Perfect Continuous i Past Perfect

·        Tryby warunkowe- zerowy, pierwszy i drugi

·       Strona bierna w czasach Presen Simple, Past Simple i modalne

·        Czasowniki modalne: may, might, ought to

·        (a) few/ (a) little

·        too / enough

·       Bezokolicznik lub gerund

·       Question tags

·       Zakres leksykalny obejmuje słownictwo przewidziane w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego. Test będzie obejmował również zadania sprawdzające znajomość:                 1. przyimków, 2. kolokacji, 3. słowotwórstwa, 4. phrasal verbs.

-------------------------------------------------------------------------------

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:

1) etap szkolny –  7.11.2018r.

2) etap rejonowy – 16.01.2019r.

3) etap wojewódzki – 28.02.2019r.

 WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/---------------------------------------------------------

 

 

Jak do nas dojechać