Nawigacja

KONKURSY

Język angielski

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:

1) etap szkolny – 10 listopada 2017 r.,

2) etap rejonowy – 11 stycznia 2018 r.,

3) etap wojewódzki – 26 lutego 2018 r. 

 WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE http://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/regulaminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-rok-szkolny-20172018/

---------------------------------------------------------

 

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA KLAS  4 – 7

 „UNION JACK”

 1. Organizator konkursu:

         SP 1 im. K. Miarki w Rydułtowach

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 7. Każda szkoła zgłaszająca uczniów do konkursu może wytypować dwóch uczniów z każdego poziomu, czyli łącznie 8 uczniów.

 

 1. Termin konkursu:             15 II 2018r. godzina 9:00

 

 1. Forma konkursu:               Test pisemny (inny dla każdego poziomu)   sprawdzający  

                                                            następujące umiejętności: reading, vocabulary, writing and     

                                                            grammar (czytanie, pisanie, słownictwo i gramatyka).

 

 1. Regulamin:

Cele konkursu:

                    -    Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim

poprzez stworzenie możliwości zdrowej rywalizacji

                    -    identyfikacja uczniów uzdolnionych językowo

-       propagowanie wiedzy i umiejętności językowych

-       przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego

-       zapewnienie uczniom możliwości sprawdzenia własnych umiejętności w dziedzinie języka obcego

-       rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe

-       zachęcanie do poznawania kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych

 

Testy zostaną poprawione w dniu konkursu. W tym samym dniu podane zostaną wyniki i rozdane nagrody. Istnieje możliwość dogrywki.W skład komisji oceniającej i poprawiającej prace konkursowe wchodzą: organizatorzy konkursu oraz nauczyciele z innych szkół zgłaszający uczniów do konkursu ( po jednym nauczycielu z każdej ze szkół).

 

                 Zakres materiału:

   Klasa 4

·       podstawy czasu Present Simple

·       czasownik modalny „can”

·       odmiana czasownika „have got” i „to be”

·       struktura „there is / there are”

·       liczba mnoga rzeczownika (regularna i nieregularna)

·       zaimki wskazujące: this, that, these, those

·       przedimek nieokreślony a/an

·       podawanie czasu (godziny)

·       przyimki miejsca

·       zaimki pytające (who/ where/ what itp.)

·       liczebniki główne

·       słownictwo (miesiące, pory roku, dni tygodnia, przymiotniki, kolory, zabawki, rodzina, sprzęty domowe, przybory szkolne, zwierzęta domowe i dzikie, części ciała, pogoda, hobby, jedzenie i napoje, proste czasowniki typu: jeść, pić, uczyć się, spać itp.)

  Klasa 5

·       Zakres materiału z klasy IV oraz:

·       czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple

·       pytania ogólne i szczegółowe

·       czasownik modalny „can”, „must”

·       struktura „there is/are some/any”

·       liczebniki główne i porządkowe (podawanie dat)

·       zaimki dzierżawcze

·       przedimki: a/ an/ the

·       przyimki miejsca i czasu

·       słownictwo (takie jak dla klasy 4 + części garderoby, części ciała zwierząt, czas wolny, nazwy pomieszczeń w domu, sport, święta w USA i UK)

   Klasa 6

         

Zakres materiału z klasy IV  i V oraz:

·       rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

·       forma dzierżawcza ’s

·       konstrukcja „to be going to”

·       personal pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns

·       przysłówki

·       czasowniki regularne i nieregularne

·       czasy Present Simple, Present Continuous, Simple Past, Past Continuous, Present Perfect

·       czasownik modalny “can”, „should”, „must”

·       pytania ogólne i szczegółowe

·       struktura „there is/are”

·       kierunki i położenie obiektów

·       stopniowanie przymiotników

·       słownictwo (takie jak dla klasy 4i 5 + wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, choroby)

 

Klasa 7

         

Zakres materiału z klas IV -VI oraz:

·       wyrażanie przyszłości - czasy: future simple, present continuous i "be going to",

 • porównanie czasów: present simple i present continuous,
 • czas past continuous, present perfect,
 • porównanie czasów: past simple i past continuous,
 • when, while, as, during,
 • czasowniki modalne: "might, may",
 • some/any/no + thing, body, one, where,
 • przymiotniki z końcówką -ed i -ing,
 • nieregularne przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym,
 • spójniki,
 • zdania warunkowe I typu, zdania czasowe,
 • podstawowe "phrasal verbs",
 • strona bierna w czasach simple.
 • opis wyglądu i osobowości człowieka, opis ubrań,

·       uczucia i emocje,

 • wyrażanie opinii, planów, zamiarów,
 • jedzenie i jego składniki,
 • różne formy transportu, podróżowanie,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje,
 • zdrowie, choroby, ich objawy i leczenie, wypadki,
 • pogoda, krajobrazy,
 • w kinie, typy filmów,
 • komputery, smartphony i inne nowoczesne codzienne przedmioty,
 • prośba o radę , udzielenie rady,
 • wyrażanie próśb, zgadzanie się i odmowa,
 • użycie czasowników "make", "do", "take" i "have",
 • spędzanie wolnego czasu.

  

 1. Przewidziane nagrody:

Zwycięzcy oraz zdobywcy II i III miejsc z poszczególnych poziomów nagrodzeni zostaną dyplomami i nagrodami książkowymi.

Dla wszystkich uczniów przygotowany będzie poczęstunek.

 

Szkołę oraz liczbę uczestników prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem: 505724194  lub mailowo pod adresem: ewelinadomarecka@wp.pl do dnia 10.02.2018r.

 

Z przebiegu konkursu zostaje sporządzony protokół.

 Za organizację konkursu odpowiedzialne są panie: Maria Jureczko, Justyna Galdia i Ewelina Domarecka-Wilk. 

 

Jak do nas dojechać